ข้อตกลงและเงื่อนไข

บทนำ  

ข้อตกลงในการใช้เหล่านี้ (“ข้อตกลง”) จะควบคุมการใช้งานแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ของบริษัท iDoctor จำกัด (“iDoctor ดอกเตอร์ รักษา รักษา” “บริษัท เรา” “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) บน Apple iTunes store หรือ Google Play store (“บริการ”) ข้อตกลงเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับท่าน ไม่ว่าท่านจะเป็นแพทย์หรือผู้ให้บริการทางการแพทย์ (ไม่ว่าบุคคลจะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ หรือ องค์กร) หรือหน่วยงานที่คล้ายคลึงกันที่ต้องการจดทะเบียนหรือที่จดทะเบียนแล้วบนบริการของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการแต่งตั้งและได้รับอำนาจจากแพทย์หรือองค์กร (“แพทย์ ท่าน หรือ “ผู้ใช้”) หรือคนไข้ ตัวแทนของคนไข้หรือบริษัทในเครือที่กำลังหาแพทย์ผ่านบริการ (“ผู้ใช้งานจริง ท่าน” หรือ “ผู้ใช้”) หรืผู้ใช้ของบริการ (“ท่าน” หรือ “ผู้ใช้”) 

กรุณาทบทวนข้อตกลงเหล่านี้อย่างรอบคอบก่อนใช้บริการ เราอาจเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเหล่านี้ หรือปรับเปลี่ยนลักษณะของบริการได้ทุกเมื่อ สามารถดูข้อตกลงฉบับล่าสุดไดโดยการเข้าไปในลิ้งค์ชื่อ “ข้อตกลง” ที่อยู่บน www.doctorraksa.com โดยารใช้บริการดังกล่าว ท่านยอมรับข้อตกลงและความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ หากท่านใช้บริการต่อไปหลังจากเราได้แจ้งถึงความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว  

1. ความเป็นส่วนตัว 

โดยการใช้บริการดังกล่าว ท่านยินยอมต่อการดำเนินการทางข้อมูลภายใต้ นโยบายความเป็นส่วนตัว  ของเรา  

2. พฤติกรรมต้องห้าม 

ท่านไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้หรือพยายามเข้าถึงหรือพยายามใช้บริการเพื่อดำเนินการใด ๆ ที่อาจเป็นภัยต่อเราหรือบุคคลที่สาม แทรกแซงการทำงานของบริการ หรือใช้บริการในลักษณะที่ผิดกฎหมาย ตัวอย่างเช่น โดยไม่ข้อจำกัด ท่านไม่สามารถ: 

 • ถ่ายทอดข้อความหรือข้อมูลใด ๆ ภายใต้ชื่อเท็จ หรือบิดเบือนข้อมูลของผู้ที่เกี่ยวข้องกับท่านหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่ท่านถ่ายทอด  
 • จัดหาข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่สมบูรณ์ 
 • ถ่ายทอดข้อความหรือข้อมูลใด ๆ ที่มีลักษณะผิดกฎหมาย ใส่ร้าย หมิ่นประมาท ลามก หลอกลวง ล่วงละเมิดผู้เยาว์ ก่อกวน คุกคาม หรือแสดงความเกลียดชัง 
 • ถ่ายทอดข้อความหรือข้อมูลที่ฝ่าฝืนหรือละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิในการเผยแพร่ของผู้อื่น  
 • เลียนแบบ ถ่ายทอดซ้ำ เผยแพร่ แจกจ่าย ขาย ตีพิมพ์ ออกอากาศ หรือถ่ายเทเนื้อหาที่ได้รับผ่านบริการแก่ผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้า 
 • มีส่วนร่วมในการคัดลอก หรือการเก็บเกี่ยวเนื้อหาหรือข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือใช้วิธีการอัตโนมัติอื่น ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตเพื่อรวบรวมข้อมูล 
 • ดําเนินการใด ๆ ที่ทำให้มีการถ่ายข้อมูลขนาดใหญ่เกินความจำเป็นหรืออย่างไม่สมเหตุสมผลบนระบบเครือข่ายหรือโครงสร้างพื้นฐานของเรา  
 • ใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือชุดคำสั่งใด ๆที่แทรกแซงหรือพยายามแทรกแซงการทำงานอย่างสมบูรณ์ของบริการหรือกิจกรรมใด ๆ บนบริกา หรือพยายามสืบสวน ตรวจสอบ ทดสอบช่องโหว่ หรือละเมิดความปลอดภัยของระบบหรือระบบเครือข่ายใด ๆ   
 • พยายามเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนถ่าย ถอดรหัส แปลกลับทางวิศวกรรม ถอดชิ้นส่วน หรือสร้างงานเลียนแบบของชุดคำสั่งหรือส่วนของชุดคำสั่งในทางใดก็ตาม  
 • มีส่วนร่วมในการดำเนินการอื่นใดที่ยับยั้งหรือขัดขวางไม่ให้บุคคลใช้บริการอย่างน่าพึงพอใจโดยเป็นไปตามวิจารณญาณของเราแต่เพียงผู้เดียว เปิดเผยเรา ผู้ใช้ของเรา บริษัทในเครือ หรือบุคคลที่สามใด ๆ ต่อความรับผิดชอบ ความเสียหาย หรือการสูญเสียในรูปแบบใดก็ตาม  

การฝ่าฝืนระบบหรือระบบเครือข่ายอาจส่งผลให้ต้องรับผิดทางแพ่งหรือทางอาญา เราอาตรวจสอบและร่วมงานกับหน่วยงานที่มีอำนาจบังคับใช้กฎหมาย เพื่อดำเนินคดีผู้ใช้ที่ฝ่าฝืนข้อตกลง เราอาจระงับหรือยุติการเข้าถึงบริการของท่านด้วยเหตุผลใด ๆ หรือไร้เหตุผลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

3. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

 บริการได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธ์ของสิงคโปร์ ลิขสิทธ์ทั้งหมดในบริการเป็นของเราและผู้ออกใบอนุญาตบุคคลที่สามของเราตามขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายลิขสิทธ์สากล ท่านไม่สามารถตีพิมพ์ ทำซ้ำ เผยแพร่ แสดง แก้ไข ดัดแปลง เปลี่ยนแปลง คัดลอก ขาย แปล ถอดชิ้นส่วน ตัดต่อ คัดลอกที่มาของรหัสจากสัญญา ครอบครอง ออกใบอนุญาต สร้างงานคัดลอก ดัดแปลง ประกาศ ถ่ายทอด วางโครง หรือใช้ประโยชน์ส่วนใด ๆ ของบริการโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา 

ลิขสิทธ์ทั้งหมดในชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อบริษัท ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรูปลักษณ์ สโลแกน บรรจุภัฑ์ของผลิตภัณฑ์ และการออกแบบบริการ ไม่ว่าจะเป็นที่ปรากฏบนสิ่งพิมพ์ขนาดใหญ่หรือคู่กับเครื่องหมายการค้า เป็นของบริษัทหรือผู้ออกใบอนุญาตให้ใช้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวและถูกคุ้มครองจากการผลิตซ้ำ เลียนแบบ หรือทำให้เกิดความสับสนหรือทำให้เข้าใจผิดในการใช้ ภายใต้กฎหมายลิขสิทธ์และเครื่องหมายการค้าระดับชาติและระหว่างประเทศ การใช้หรือการใช้ครื่องหมายทางการค้าหรือวัตถุใด ๆ ในทางที่ผิด ยกเว้นจากที่ได้รับอนุญาต เป็นสิ่งต้องห้ามอย่างชัดเจน และไม่มีสิ่งใดบนบริการนี้ที่ระบุหรือบอกเป็นนัยว่าท่านได้รับใบอนุญาตหรือสิทธิภายใต้สิทธิบัตรหรือเครื่องหมายการค้าใด ๆ ของบริษัท บริษัทในเครือ หรือบุคคลที่สามใด ๆ  

 4. เนื้อหาของบุคคลที่สาม  

บริการอาจมีการนำท่านไปยังเนื้อหาของบุคคลที่สาม ท่านรับทราบและยินยอมว่าเราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของบุคคลที่สามดังกล่าว และเราไม่สามารถควบคุม รับรอง ส่งเสริม แนะนำ หรือยอมรับความรับผิดชอบต่อเนื้อหาดังกล่าว การใช้งานของเนื้อหาจากบุคคลที่สามที่ถูกเชื่อมโยง ย่อมเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้เอง  

5. เนื้อหาของผู้ใช้  

ผู้ใช้ยอมรับว่าผู้ใช้ป็นผู้เขียนต้นฉบับและผู้สร้างเนื้อหาใด ๆ ที่ผู้ใช้ถ่ายโอนให้บริษัทหรือบริการของบริษัท และยอมรับว่าผู้ใช้ไม่ถ่ายโอนเนื้อหาที่ฝ่าฝืนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น บริษัทขอสงวนสิทธิในการกำจัดเนื้อหาใด ๆที่อาจพิจารณาตามดุลยพินิจของบริษัทแล้วว่าอาฝ่าฝืนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ผู้ใช้ตกลงว่าบริษัทจะพ้นผิดและถูกคุ้มครอจากข้อเรียกร้องทั้งหมด อันเนื่องจากการเรียกร้องทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นอันเป็นผลจากการเรียกร้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามที่อาจเกิดขึ้นจากการโอนถ่ายเนื้อหาใด ๆ บนบริาร ผู้ใช้ยังตกลงอีกว่าบริษัทจะพ้นผิดและถูกคุ้มครองจากข้อเรียกร้องทั้งหมด อันเนื่องจากการเรียกร้องทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นอันเป็นผลจากการเรียกร้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามที่อาจเกิดขึ้นหากผู้ใช้ดาวน์โหลด คัดลอก หรือใช้รูปภาพจากบริการเพื่อประโยชน์ทางการค้าของผู้ใช้เอ ด้วยเหตุนี้ผู้ใช้มอบหมายกรรมสิทธิ์ตลอดชีพและทั่วโลก รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาและเนื้อหาใด ๆ ที่สร้างโดยผู้ใช้หรือโอนถ่ายโดยผู้ใช้ให้กับบริษัท  

6. ไม่มีความสัพันธ์ระหว่างแพทย์และผู้ป่วย  

โปรดทราบว่าเนื้อหา ข้อความ ข้อมูล ภาพพิมพ์ รูปภาพ คำแนะนำ แนวทาง และวัตถุอื่น ๆ (รวมเรียกว่า “ข้อมูล”) ที่อาจมีอยู่บนบริการ (รวมถึงข้อมูลที่เป็นการตอบสนองต่อคำถามโดยตรง หรือการเผยลงหน้าเว็บหรือแอปพลิเคชั่นของท่าน) ที่อาจถูกมอบให้โดยบุคลากรในวิชาชีพแพทย์ การจัดหาข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ได้ใบอนุญาตกับผู้ป่วยได้ หรือระหว่างบริษัทกับท่าน และไม่ประกอบด้วยความคิดเห็น คำแนะนำทางการแพทย์ หรือการวินิจฉัยหรือการรักษาใด ๆ อย่างเจาะจง    

ขอชี้แจ้งโดยชัดเจนว่าข้อมูลที่ท่าได้รับจากบริษัทและพนักงาน ผู้รับเหมา หุ้นส่วน ผู้สนับสนุน ผู้โฆษณา ผู้ออกใบอนุญาตหรือบุคคลอื่น ๆ บนบริการนี้ มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น  เราไม่รับประกัน เป็นตัวแทน หรือรับรอง ไม่ว่าจะเป็นโดยชัดเจนหรือโดยนัย ต่อคุณวุฒิวิชาชีพ คุณภาพของงาน ความเชี่ยวชาญ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ถูกมอบให้บนบริการ เราจะไม่รับผิดชอบการตัดสินใจหรือการปฏิบัติของท่านหรือผู้อื่นโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว  

บริษัทไม่ใช่ผู้ให้บริการทางการแพทย์และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการทางการแพทย์ คำแนะนำทางการแพทย์ หรือการวินิจฉัยใด ๆ ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบและรับผิดต่อผู้ใช้หรือแพทย์ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตามจากการปรึกษาระหว่างผู้ใช้และแพทย์ 

7. ไม่ได้ใช้ในกรณีฉุกเฉินหรือการเจ็บป่วยร้ายแรงที่ต้องการการปรึกษาแบบเจอตัว 

​บริการไม่มีเจตนาที่จะทดแทนการติดต่อสาธารณสุขฉุกเฉิน หากท่านเป็นผู้ใช้งานจริงที่กำลังเผชิญเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ (ในนามของคุณหรือบุคคลอื่น) กรุณาติดต่อบริการรถพยาบาลหรือโรงพยาบาลโดยตรง

บริการมีเจตนาสำหรับการใช้เพื่อจุดประสงค์ทั่วไป และไม่มีจุดประสงค์สำหรับการใช้ในกรณีฉุกเฉินหรือการเจ็บป่วยร้ายแรงที่ต้องการการปรึกษาแบบเจอตัว นอกจากนี้ หากแพทย์ตัดสินว่าการตรวจร่างกายเป็นสิ่งจำเป็นและแนะนำให้เข้ารับคำปรึกษาแบบเจอตัว เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ที่จะนัดหมายเพื่อรับการวินิจฉัยและคำปรึกษาแบบเจอตัวโดยผู้เดียว ไม่ว่าจะเป็นการพบเจอกับแพทย์ที่มีรายชื่อบนบริการ หรือแพทย์อื่น ๆ บริษัทไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้ใช้ละเลยการปฏิบัติดังกล่าวและความเจ็บป่วยทรุดโทรมลง เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่าบริษัทไม่รับรองแพทย์ที่ผู้ใช้ปรึกษาในลักษณะใด ๆ ก็ตาม และไม่รับผิดชอบต่อยาที่ถูกสั่งหรือการบำบัดรักษาโดยแพทย์

หากแพทย์ตอบคำถามของผู้ใช้ ระบบสามารถกระตุ้นการสื่อสารกับผู้ใช้ในรูปแบบของการแจ้งเตือน ข้อความ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรืออื่น ๆ นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังเข้าใจอีกว่าบริษัทอาจส่งการสื่อสารดังกล่าว เช่น การแจ้งเตือน ข้อความ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรืออื่น ๆ ซึ่งทำโดยแพทย์ก่อนและหรือหลังการปรึกษาของแพทย์ (แบบเจอตัว หรือ ออนไลน์) ไปที่หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ใช้หรือแอปพลิเคชั่นของผู้ใช้ ตามการตั้งค่าของแพทย์ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดต่อข้อตกลงนี้ บริษัทไม่รับผิดชอบต่อตารางเวลาของการสื่อสารดังกล่าว  

8. ข้อจำกัดของความรับผิดชอบ 

การใช้งานบริการของท่าย่อมเป็นความเสี่ยงของท่านเอง บริการนี้ให้ไว้ตามสภาพที่เป็นอยู่ โดยไม่ประกอบด้วยการรับรองในรูปแบบใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดเจนหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันชื่อ สภาพการซื้อขาย ความเหมาะสมต่อจุดประสงค์ใด ๆ การไม่ละเมิด หรือการฝ่าฝืนสิทธิอื่น ๆ เราไม่รับรองความเพียงพอ การแพร่หลาย ความถูกต้อง ผลที่เป็นไปได้ หรือความครบถ้วนของบริการ หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่ถูกนำพามาสู่หรือนำพาไปจากบริการของเรา หรืว่าการทำงานของบริการจะไม่ถูกรบกวน ไร้ซึ่งไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือไร้ซึ่งข้อผิดพลาด เราแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเราไม่ยอมรับผิดใด ๆ ที่เกิดจากข้อผิดพลาดหรือข้อละเลยของเนื้อหาในบริการหรือของเว็บไซต์บุคคลที่สามที่ถูกนำพามาสู่หรือนำพาไปจากบริการ 

เรา บริษัทแม่ของเรา บริษัทสาขา บริษัทในเครือ ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ ผู้ผลิตและกรรมการ รวมถึงสำนักงาน บริษัทในเครือ ผู้รับเหมารายย่อย พนักงาน ตัวแทน และผู้รับโอนจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยทางตรงหรือทางอ้อมใด ๆ ความเสียหายเฉพาะ ความเสียหายโดยบังเอิญ ความเสียหายจากการลงโท ผลกำไรที่เสียไปหรือความเสียหายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของเรา การหยุดชะงักใด ๆ ในความพร้อมของบริการ ความล่าช้าในการดำเนินการหรือการส่งผ่าน ไวรัสคอมพิวเตอร์ ความสูญเสียของข้อมูล หรือใช้งานในทางที่ผิด การพึ่งพา การทบทวน การเปลี่ยนแปลงหรือการใช้งานบริการหรือข้อมูลที่ถูกรวบรวมในบริการในลักษณะใด ๆ แม้ว่าจะได้รับคำแนะนำอย่างน้อยหนึ่งอย่างถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายหรือการสูญเสียดังกล่าว  

ท่านยอมรับว่าการแก้ไขหรือเยียวยาข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการจะเป็นการยุติการใช้บริการ 

9. การชดใช้ความเสียหาย  

ท่านยอมรับที่จะชดเชยค่าเสียหาย ปกป้องพวกเราและบริษัทแม่ของเรา บริษัทสาขา บริษัทในเครือ ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิ ผู้ผลิตและกรรมการ รวมถึงสำนักงาน บริษัทในเครือ ผู้รับเหมารายย่อย พนักงาน ตัวแทน และผู้รับโอน จากอันตรายหรือการสูญเสียต้นทุนและค่าใช้จ่ายใด ๆ (รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของทนายที่สมเหตุสมผล) ข้อเรียกร้อง ความเสียหาย และความรับผิดเชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานบริการหรือการฝ่าฝืนข้อตกลงของท่าน เราสงวนสิทธิที่จะคุ้มครองตนเองจากข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เรามีสิทธิที่จะได้รับการชดเชยค่าเสียหายภายใต้ส่วนนี้ของบทบัญญัติ ในกรณีดังกล่าว ท่านจะต้องให้ความร่วมมือกับเราตามที่เราร้องขออย่างสมเหตุสมผ 

10. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจ  

ท่านยอมรับว่การเข้าถึงหรือการใช้บริการจะถูกปกครองโดยและถูกตีความภายใต้กฎหมายของสิงคโปร์ โดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งทางกฎหมาย ท่านยอมรับว่าข้อเรียกร้องหรือข้อโต้แย้งใด ๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับบริการของเรา ต้องถูกตัดสินโดยศาลในประเทศสิงคโปร์ เว้นแต่ว่าจะมีการตกลงกันจากทุกฝ่าย 

11. การสื่อสารและการดำเนินการโดยบริการ  

ในฐานะที่เป็นบริการด้านข้อมูล บริการยังจำเป็นต้องสื่อสารกับท่าน โดยการใช้บริการหรือลงทะเบียนกับบริการดังกล่าว ท่านยินยอมว่าท่านเป็นสมาชิกของบริษัทและหรือบริษัทในเครือของเรา (ซึ่งอาจรวมถึงโรงพยาบาล คลินิก และ ร้านขายยาที่ได้รับอนุญาต) เราจะส่งข้อความและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริการของเราให้กับท่านตามที่ท่านได้ยินยอมกับเรา

นอกเหนือจากการสื่อสารภายในบริการแล้ว เราอาจจะส่งข้อความเกี่ยวกับการดูแลระบบและการบริการ การประกาศเกี่ยวกับบริการ (รวมถึงลักษณะและหรือองค์ประกอบใหม่ ๆ) และข้อมูลอื่น ๆ

เราอาจเสนอให้ท่านเข้าสู่บริการผ่านบุคคลที่สาม เช่น Facebook หรือ Google หากท่านเลือกที่จะปฏิบัติสิ่งดังกล่าว การใช้งานย่อมเป็นความเสี่ยงของท่านเอง และเราไม่สามารถรับผิดชอบข้อมูลที่ท่านส่งผ่านสู่บุคคลที่สามดังกล่าว   

12. เบ็ดเตล็ด  

ข้อตกลงเหล่านี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างเรากับท่าน แทนที่การสื่อสารและข้อเสนอใด ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนหรือเกิดขึ้นพร้อมกัน (ไม่ว่าจะด้วยวาจา ลายลักษณ์อักษร หรืออิเล็กทรอนิกส์ระหว่างเรากับท่าน ในกรณีที่เงื่อนไขใด ๆ ในข้อตกลงนี้ไม่สามารถถูกบังคับใช้ได้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องและการบังคับใช้ของเงื่อนไขอื่น ๆ ในข้อตกลงนี้ และจะถูกแทนที่ด้วยเงื่อนไขอื่นที่สามารถถูกบังคับใช้ได้และใกล้เคียงกับเจตนารมณ์ของเงื่อนไขที่ไม่สามารถถูกบังคับใช้ได้ ท่านยอมรับว่าจะไม่มีความสัมพันธ์ทางกิจการร่วมค้า หุ้นส่วน การจ้างงาน หรือตัวแทนระหว่างท่านกับเรา ซึ่งเป็นผลจากข้อตกลงเหล่านี้หรือการเข้าถึงและการใช้บริการต่าง ๆ ของท่าน  

ความล้มเหลวของเราในการบังคับใช้เงื่อไขใด ๆ หรือในการตอบสนองต่อการละเมิดโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ไม่ได้ทำให้สิทธิของเราในการบังคับใช้ข้อตกลงหรือเงื่อนไขใด ๆ ของข้อตกลงนี้หรือการตอบสนองต่อการละเมิดใด ๆ ถูกระงับ ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงเหล่านี้ที่แสดงการสละสิทธิของเราที่จะปฏิบัติตามคำขอรัฐบาล ศาล และการบังคับใช้กฎหมาย หรือข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้งานบริการของท่านหรือข้อมูลที่เราได้รับหรือรวบรวมโดยเราจากการใช้งานดังกล่าว 

13. นโยบายการยกเลิก การคืนเงิน และการคืนรายการ 

การใช้งานของบริการมีการจ่ายผ่าน เครดิต  โดย เครดิต” ถูกซื้อโดยผู้ใช้ ผ่านบัตรเครดิต การโอนผ่านธนาคาร เงินสด หรือรูปแบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ  

ผู้ใช้สามารถยื่นขอคืนเงิน และหรือคืนรายการในกรณีดังนี้ 

 1. ผู้ใช้ไม่ได้รับรายการดังกล่าว 
 2. รายการมีข้อบกพร่องและหรือเสียหายระหว่างการจัดส่ง
 3. ผู้ใช้ได้รับรายการที่ไม่ตรงกับรายละเอียดที่ตกลงไว้ (ตัวอย่างเช่น ปริมาณที่ผิด ผลิตภัณฑ์ และอื่น ๆ) หรื
 4. รายการที่จัดส่งไปยังผู้ใช้แตกต่างจากคำอธิบายที่ให้ไว้อย่างมาก 

ส่งเอกสารคำร้องของผู้ใช้ผ่าน support@doctorraksa.com แต่ละคำร้องจะถูกตัดสินใจเป็นรายกรณี และบริษัทเป็นผู้ตัดสินใจผลสำเร็จของคำร้องแต่เพียงผู้เดียว นอกเหนือจากที่ระบุอยู่ในนโยบายการคืนเงินและคืนรายการ ผู้ใช้ไม่สามารถยื่นขอคืนรายการและหรือคืนเงินเนื่องจากมีการเปลี่ยนใจได้ 

วันที่มีผลบังคับใช้: 26 พฤษภาคม พ.2563