กฏข้อบังคับ

เภสัชกรรมทางไกล (e-Pharmacy)

การกำหนดมาตราฐานและขั้นตอนการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล

https://www.pharmacycouncil.org/index.php?option=content_detail&view=detail&itemid=1817&catid=1

การให้คำปรึกษา

ประกาศแพทยสภา เรื่อง แนวทางปฏิบัติการแพทย์ทางไกลหรือโทรเวช (telemedicine) และคลินิกออนไลน์

https://tmc.or.th/index.php/News/News-and-Activities/Telemedicine

ข้อควรระวังในการให้บริการทางโทรเวช (Telemedicine)

https://tmc.or.th/index.php/News/News-and-Activities/323