Doctor Raksa Co., Ltd

1788 อาคารสิงห์คอมเพล็กซ์ ชั้น 19 ห้อง 1903

ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ประเทศไทย

สำหรับคนไข้

บริษัท

แพทย์และผู้ร่วมงาน

วันที่มีผล:  3 สิงหาคม  2560

บริษัท ดอกเตอร์รักษา จำกัด (“ดอกเตอร์รักษา”, “บริษัท”, “เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) และ iDoctor Pte Ltd (“iDoctor”, “บริษัท”, “เรา”, “พวกเรา” หรือ "ของเรา") ตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้น เพื่อให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวที่ใช้บังคับกับบริษัท และแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ใดๆ ที่เชื่อมโยงหรืออ้างถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว (เรียกรวมกันว่า “บริการ”)

 

1. ความเป็นส่วนตัว

 

ในการใช้บริการ คุณยินยอมให้เราประมวลผลข้อมูลของคุณอย่างสอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

 

2. ความประพฤติต้องห้าม

 

คุณไม่สามารถเข้าถึงหรือพยายามเข้าถึงหรือใช้บริการเพื่อดำเนินการใดๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อเราหรือบุคคลที่สาม แทรกแซงการทำงานของบริการ หรือใช้บริการในลักษณะที่ละเมิดกฎหมายใดๆ ตัวอย่างเช่น โดยไม่มีข้อจำกัด คุณไม่สามารถ:

  • ส่งข้อความหรือข้อมูลใดๆ ภายใต้ชื่อเท็จ รวมถึงการบิดเบือนข้อมูลของคุณหรือแหล่งที่มาของวัสดุที่คุณส่ง

  • ให้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่สมบูรณ์

  • ส่งข้อความหรือข้อมูลใดๆ ที่มีลักษณะผิดกฎหมาย หมิ่นประมาท ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ลามกอนาจาร หลอกลวง ล่วงละเมิดผู้เยาว์ ล่วงละเมิด คุกคาม หรือแสดงความเกลียดชัง

  • ส่งข้อความหรือข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดหรือเป็นอันตรายต่อทรัพย์สินทางปัญญา ความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิในการทำให้ปรากฏต่อสาธารณชนของผู้อื่น

  • ทำซ้ำ ส่งต่อ แจกจ่าย เผยแพร่ ขาย ออกอากาศ หรือถ่ายเทเนื้อหาที่ได้รับผ่านบริการให้แก่ทุกคนโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อน

  • มีส่วนร่วมในการคัดลอดโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือเก็บเนื้อหาหรือข้อมูลส่วนบุคคล หรือใช้วิธีการอัตโนมัติอื่นๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตเพื่อรวบรวมข้อมูล

  • ดำเนินการใดๆ ที่มีการถ่ายข้อมูลขนาดใหญ่เกินความจำเป็นหรือไม่สมเหตุสมผลในเครือข่ายหรือโครงสร้างพื้นฐานของเรา

  • ใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือกิจกรรมใดๆ เพื่อแทรกแซงหรือพยายามแทรกแซงการทำงานที่ถูกต้องของบริการหรือกิจกรรมใดๆ ที่ดำเนินการในบริการ หรือพยายามสอบสวน ตรวจสอบ หรือทดสอบช่องโหว่ หรือละเมิดความปลอดภัยของระบบหรือเครือข่ายใดๆ

  • พยายามที่จะแก้ไข แปล ถอดรหัส แปลกลับทางวิศกรรม หรือสร้างผลงานลอกเลียนแบบของซอฟต์แวร์ใดๆ ที่ประกอบด้วยหรือมีลักษณะที่ประกอบขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของบริการ

  • มีส่วนร่วมในการดำเนินการอื่นใดที่จำกัดหรือห้ามไม่ให้บุคคลใดใช้งานหรือเพลิดเพลินกับบริการหรือในการตัดสินใจของเราแต่เพียงผู้เดียว ทำให้เรา ผู้ใช้งาน บริษัทในเครือของเรา หรือบุคคลที่สามอื่นๆ ต้องรับผิดต่อความเสียหายหรืออันตรายประเภทใดๆ

 

การละเมิดความปลอดภัยของระบบหรือเครือข่ายอาจส่งผลให้ต้องรับผิดทางแพ่งหรือทางอาญา เราสามารถตรวจสอบและทำงานกับหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายเพื่อดำเนินคดีกับผู้ใช้ที่ละเมิดข้อกำหนด เราอาจระงับหรือยุติการเข้าถึงบริการของคุณด้วยเหตุผลใดๆ หรือไม่มีเหตุผลได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3. สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

 

บริการนี้ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศสิงคโปร์และประเทศไทย ลิขสิทธิ์ทั้งหมดในบริการนี้เป็นของเราหรือผู้ออกใบอนุญาตบุคคลที่สามของเราตามขอบเขตที่อนุญาตภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์สากล คุณไม่สามารถเผยแพร่ ทำซ้ำ แจกจ่าย แสดง ดำเนินการ แก้ไข ดัดแปลง หรือใช้ประโยชน์จากส่วนใดๆ ของบริการโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา 

 

สิทธิ์ทั้งหมดในชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อบริษัท ชื่อทางการค้า เครื่องหมายทางการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรูปลักษณ์ สโลแกน บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ และการออกแบบของบริการ ไม่ว่าจะปรากฏในงานพิมพ์ขนาดใหญ่หรือมีสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าหรือไม่ ล้วนเป็นของบริษัทหรือผู้ออกใบอนุญาตและได้รับการคุ้มครองจากการทำซ้ำ เลียนแบบ ดัดแปลง หรือทำให้เกิดความสับสนหรือทำให้เข้าใจผิดในการใช้ ภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ระดับชาติและนานาชาติ การใช้เครื่องหมายการค้าหรือวัสดุใดๆ เหล่านี้ในทางที่ผิดยกเว้นตามที่ได้รับอนุญาต ในที่นี้เป็นสิ่งต้องห้ามโดยชัดแจ้งและไม่มีสิ่งใดที่ระบุหรือบอกเป็นนัยเกี่ยวกับบริการนี้ที่ให้สิทธิ์คุณหรือสิทธิ์ภายใต้สิทธิบัตรหรือเครื่องหมายการค้าใดๆ ของ บริษัท บริษัทในเครือ หรือบุคคลที่สามใดๆ

 

4. เนื้อหาของบุคคลที่สาม

 

บริการอาจมีลิงก์ไปยังเนื้อหาของบุคคลที่สาม คุณรับทราบและตกลงว่าเราจะไม่รับผิดชอบต่อความพร้อมใช้งานของเนื้อหาของบุคคลที่สามดังกล่าว และเราจะไม่ควบคุม รับรอง สนับสนุน ส่งเสริม แนะนำ หรือยอมรับความรับผิดชอบต่อเนื้อหาดังกล่าว การใช้เนื้อหาบุคคลที่สามที่เชื่อมโยงใดๆ ถือเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้เอง

 

5. เนื้อหาของผู้ใช้

 

ผู้ใช้รับทราบว่าพวกเขาเป็นผู้เขียนต้นฉบับและผู้สร้างเนื้อหาใดๆ ที่พวกเขาอัปโหลดไปยังบริษัทหรือบริการของตน และเนื้อหาที่พวกเขาอัปโหลดจะไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหาใดๆ ที่อาจพิจารณาตามดุลยพินิจของตนเองว่าเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นใด ผู้ใช้ตกลงที่จะให้บริษัทพ้นผิดและไม่เรียกร้องการชดใช้ค่าเสียหายจากบริษัท อันเนื่องจากการเรียกร้องทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการเรียกร้องสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ผู้ใช้อัปโหลดเนื้อหาใดๆ บนบริการ ผู้ใช้ยังตกลงที่จะให้บริษัทพ้นผิดและไม่เรียกร้องการชดใช้ค่าเสียหายจากบริษัท อันเนื่องจากการเรียกร้องทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นโดยเป็นผลมาจากการเรียกร้องทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม หากผู้ใช้ดาวน์โหลด คัดลอก หรือใช้ภาพจากบริการเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลหรือเชิงพาณิชย์ ผู้ใช้มอบหมายกรรมสิทธิ์ตลอดชีพและทั่วโลก รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาในเนื้อหาใดๆ ที่สร้างขึ้นโดยผู้ใช้และอัปโหลดโดยผู้ใช้ให้กับบริษัท

 

6. ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และผู้ป่วย
 

โปรดทราบว่าเนื้อหา ข้อความ ข้อมูล กราฟิก ภาพ ข้อมูล คำแนะนำ แนวทาง และเนื้อหาอื่นๆ (รวมเรียกว่า“ ข้อมูล”) ที่อาจมีอยู่ในบริการ (รวมถึงข้อมูลที่ให้ไว้ในการตอบคำถามของคุณโดยตรงหรือการโพสต์) ที่อาจจัดทำโดยบุคลากรในวิชาชีพแพทย์ การจัดทำข้อมูลดังกล่าวไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ป่วยและแพทย์ที่ได้รับใบอนุญาต หรือระหว่างบริษัทกับคุณ และไม่ถือเป็นความเห็น คำแนะนำทางการแพทย์ หรือการวินิจฉัยหรือการรักษาสำหรับอาการใดๆ โดยเฉพาะ

 

ขอชี้แจงโดยชัดแจ้งว่าข้อมูลที่คุณได้รับจากบริษัท และพนักงาน ผู้รับเหมา หุ้นส่วน ผู้สนับสนุน ผู้โฆษณา ผู้ออกใบอนุญาตหรือบุคคลอื่นๆ บนบริการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น เราไม่รับประกันหรือรับรองเกี่ยวกับคุณสมบัติของวิชาชีพ คุณภาพงาน ความเชี่ยวชาญ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ให้ไว้ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยในบริการ โดยไม่ว่าในกรณีใดเราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลอื่นสำหรับการตัดสินใจหรือการดำเนินการใดๆ ของคุณโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว

 

ทางบริษัทไม่ได้เป็นผู้ให้บริการทางการแพทย์และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้คำแนะนำหรือการวินิจฉัยทางการแพทย์ใดๆ ดังนั้นจึงไม่ต้องรับผิดชอบและรับผิดต่อผู้ใช้หรือผู้ปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตามจากการปรึกษาหารือระหว่างผู้ใช้และแพทย์

7. ไม่ได้ใช้ในกรณีฉุกเฉินหรือเจ็บป่วยอย่างรุนแรงซึ่งต้องมีการปรึกษาทางกายภาพ

 

บริการนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อทดแทนการติดต่อกับการพยาบาลฉุกเฉิน หากคุณเป็นผู้ใช้ปลายทางที่ต้องเผชิญกับเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ (ในนามของคุณหรือบุคคลอื่น) โปรดติดต่อบริการรถพยาบาลหรือโรงพยาบาลโดยตรง นอกจากนี้หากผู้ประกอบการตัดสินว่าจำเป็นต้องมีการตรวจร่างกายและให้คำแนะนำแบบเจอตัว จะเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียวในการจองการนัดหมายสำหรับการตรวจร่างกายและการให้คำปรึกษาแบบเจอตัว ในกรณีที่มีการประมาทเลินเล่อในส่วนของผู้ใช้ในการกระทำที่เหมือนกันและสภาพของผู้ใช้ที่เสื่อมสภาพ บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ บริษัทไม่รับรองผู้ประกอบการใดๆ ที่ผู้ใช้ปรึกษา และไม่รับผิดชอบต่อยา / ยาที่สั่งจ่าย หรือการบำบัดรักษาที่กำหนดโดยแพทย์

หากแพทย์ตอบสนองต่อการสอบถามของผู้ใช้ ระบบสามารถเปิดการสื่อสารกับผู้ใช้ในรูปแบบของการแจ้งเตือน / ข้อความ / อีเมล / อื่น ๆ ผู้ใช้เข้าใจเพิ่มเติมว่า บริษัทอาจส่งการสื่อสาร เช่น ข้อความ / อีเมล / การโทร ซึ่งทำโดยแพทย์ ก่อนและ/หรือหลังการปรึกษากับแพทย์ (ทางกายภาพหรือออนไลน์) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือแอปของผู้ใช้ตามการตั้งค่าของแพทย์ โดยไม่ว่าจะมีข้อโต้แย้งใดต่อข้อตกลงนี้ บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อความรวดเร็วของการสื่อสาร

8. ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบของการรับประกัน และข้อจำกัดของความรับผิดชอบ

 

การใช้บริการเป็นความเสี่ยงของคุณเอง บริการนี้ให้ไว้ “ตามสภาพ” โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงไม่มีการรับประกันของข้อจำกัดของชื่อ ความสามารถในการซื้อขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ การไม่ละเมิดหรือการละเมิดสิทธิอื่นๆ เราไม่รับประกันความเพียงพอ ความถูกต้อง ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ หรือความสมบูรณ์ของบริการหรือเว็บไซต์บุคคลที่สามใดๆ ที่เชื่อมโยงหรือมาจากบริการ หรือคุณลักษณะที่ให้ไว้นั้นจะไม่มีการหยุดชะงัก ปราศจากไวรัส หรือปราศจากข้อผิดพลาด เราขอปฏิเสธความรับผิดใดๆ สำหรับข้อผิดพลาดหรือการละเว้นในเนื้อหาที่รวมอยู่ในบริการหรือเว็บไซต์บุคคลที่สามใดๆ ที่เชื่อมโยงหรือมาจากบริการของเรา

 

ไม่ว่าในกรณีใด เราหรือผู้ปกครองบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทในเครือผู้ออกใบอนุญาต ซัพพลายเออร์และกรรมการ เจ้าหน้าที่ บริษัทในเครือผู้รับจ้าง พนักงาน ตัวแทน และผู้ได้รับมอบหมายจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อมใดๆ ผลกำไรที่เสียไปหรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ การหยุดชะงักของความพร้อมใช้งานของบริการ ความล่าช้าในการดำเนินงานหรือการส่ง ไวรัสคอมพิวเตอร์ การสูญหายของข้อมูล หรือการใช้งานในทางที่ผิด การใช้ประโยชน์อื่นๆ ในลักษณะใดๆ ของบริการหรือข้อมูลที่รวบรวมผ่านบริการ แม้ว่าจะได้รับการแนะนำอย่างน้อยหนึ่งอย่างถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายหรือการสูญเสียดังกล่าว

 

คุณยอมรับว่าการเยียวยาเพียงอย่างเดียวสำหรับการเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับบริการของเราจะเป็นการหยุดการใช้บริการ

 

9. การชดเชยความเสียหาย

 

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหาย ปกป้องเราและผู้ปกครองบริษัท บริษัทในเครือ ผู้ให้ใบอนุญาต ซัพพลายเออร์และกรรมการ เจ้าหน้าที่ บริษัทในเครือ ผู้รับจ้าง พนักงาน ตัวแทน และตกลงว่าจะไม่มีอันตรายจากการสูญเสียต้นทุนและค่าใช้จ่ายใด ๆ (รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของทนายที่สมเหตุสมผล) การเรียกร้อง ความเสียหาย และความรับผิดที่เชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการของคุณ หากมีการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับการป้องกันแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการเรียกร้องใดๆ ที่เรามีสิทธิ์ที่ได้รับการชดเชยค่าเสียหายภายใต้หัวข้อนี้ ในกรณีดังกล่าว คุณจะต้องให้ความร่วมมือกับเราตามที่เราร้องขออย่างสมเหตุสมผล

 

10. ทางเลือกของกฎหมายและศาล

 

คุณยอมรับว่าการเข้าถึงและการใช้บริการของคุณจะถูกควบคุมและจะถูกตีความตามกฎหมายของสิงคโปร์โดยไม่คำนึงถึงหลักการของความขัดแย้งทางกฎหมาย คุณยอมรับว่าการเรียกร้องหรือโต้แย้งใดๆ กับเราที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับบริการของเรา จะต้องได้รับการแก้ไขโดยศาลที่ตั้งอยู่ในสิงคโปร์ เว้นแต่จะมีการตกลงกันโดยทุกฝ่าย

 

11. เบ็ดเตล็ด

 

ข้อกำหนดเหล่านี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณกับเรา แทนที่การสื่อสารและข้อเสนอก่อนหน้าหรือที่เกิดขึ้นพร้อมกัน (ไม่ว่าจะด้วยวาจา ลายลักษณ์อักษร หรืออิเล็กทรอนิกส์) ระหว่างคุณกับเรา ในกรณีที่เงื่อนไขใดๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ไม่สามารถบังคับใช้ได้ จะไม่มีผลต่อความถูกต้องหรือการบังคับใช้ของเงื่อนไขที่เหลือ และจะถูกแทนที่ด้วยเงื่อนไขบังคับใช้ที่ใกล้เคียงกับเจตนารมณ์ของเงื่อนไขที่ไม่สามารถบังคับใช้ได้ คุณตกลงว่าจะไม่มีความสัมพันธ์แบบการร่วมทุน หุ้นส่วน การจ้างงาน หรือตัวแทน ระหว่างคุณกับเรา อันเป็นผลมาจากข้อกำหนดเหล่านี้หรือการเข้าถึงและการใช้บริการของคุณ

 

ความล้มเหลวในการบังคับใช้เงื่อนไขใดๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ หรือตอบสนองต่อการละเมิดโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้ทำให้สิทธิ์ของเราในการบังคับใช้ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ของข้อตกลงในภายหลังหรือตอบสนองต่อการละเมิดใดๆ ถูกระงับ ไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดเหล่านี้ในการสละสิทธิ์ของเราในการปฏิบัติตามคำขอของรัฐบาล ศาล และการบังคับใช้กฎหมาย หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการหรือข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานดังกล่าวที่คุณให้หรือที่รวบรวมโดยเรา

 

12. นโยบายการยกเลิกและการคืนเงิน

 

การให้คำปรึกษาจากแพทย์บนบริการของจะมีการจ่ายเงินด้วย "เครดิต" “ เครดิต” ถูกซื้อโดยผู้ใช้ผ่านบัตรเครดิต การโอนเงินผ่านธนาคาร เงินสด หรือรูปแบบการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ เมื่อทำการชำระเงินเป็น“ เครดิต” คุณจะไม่ได้รับการคืนเงิน